Terug
Gepubliceerd op 22/05/2023

2023_GR_00171 - Asbestverwijdering en renovatie van daken school De Oogappel te Vrasene - Aanpassing raming - Goedkeuring

Gemeenteraad
di 30/05/2023 - 19:30 Raadzaal gemeentehuis
2023_GR_00171 - Asbestverwijdering en renovatie van daken school De Oogappel te Vrasene - Aanpassing raming - Goedkeuring 2023_GR_00171 - Asbestverwijdering en renovatie van daken school De Oogappel te Vrasene - Aanpassing raming - Goedkeuring

Motivering

Inhoudelijke toelichting

De gemeenteraad verleende in zitting van 28 maart 2023 goedkeuring aan de lastvoorwaarden, de raming en de plaatsingsprocedure van deze opdracht, met name de vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking.

De uitgave voor de opdracht “Asbestverwijdering en renovatie van daken school De Oogappel te Vrasene” werd geraamd op 218 000 EUR exclusief btw, of 231 080 EUR inclusief 6% btw,

De offertes dienden het bestuur ten laatste op 2 mei 2023 om 13.05 uur te bereiken.

Er werd 1 offertes ontvangen :

  • ALDAK, Pareinlaan 1, 9120 Beveren

De inschrijvingsprijs van de enige inschrijver ligt ongeveer 14,55% hoger. Dit ligt in de lijn van de gestegen materiaalprijzen en herzieningsindexen in andere dossiers.

Aan de Gemeenteraad wordt gevraagd de volgende nieuwe raming goed te keuren: 249 711,89 EUR exclusief btw en 264 694,60 EUR inclusief 6% btw

Juridische grond

Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017.

De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en latere wijzigingen.

Het Bestuursdecreet van 7 december 2018.

Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikelen 326 tot en met 341 betreffende het bestuurlijk toezicht.

De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, en latere wijzigingen.

De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, meer bepaald artikel 41.

Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen.

Het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, en latere wijzigingen.

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

om de volgende nieuwe raming goed te keuren voor het project "Asbestverwijdering en renovatie van daken school De Oogappel te Vrasene": 249 711,89 EUR exclusief btw en 264 694,60 EUR inclusief 6% btw.