Terug
Gepubliceerd op 22/05/2023

2023_GR_00165 - Agenda en vaststelling van de vertegenwoordiging voor de algemene vergadering en tevens jaarvergadering van Intergem op 22 juni 2023 - Goedkeuring

Gemeenteraad
di 30/05/2023 - 19:30 Raadzaal gemeentehuis
2023_GR_00165 - Agenda en vaststelling van de vertegenwoordiging voor de algemene vergadering en tevens jaarvergadering van Intergem op 22 juni 2023 - Goedkeuring 2023_GR_00165 - Agenda en vaststelling van de vertegenwoordiging voor de algemene vergadering en tevens jaarvergadering van Intergem op 22 juni 2023 - Goedkeuring

Motivering

Inhoudelijke toelichting

Onze gemeente Beveren is aangesloten bij de opdrachthoudende vereniging Intergem.

De gemeente Beveren ontving van Intergem een uitnodiging voor hun algemene vergadering en tevens jaarvergadering die plaatsheeft op donderdag 22 juni 2023 om 18 uur in de Montil, Moortelstraat 8 te 1790 Affligem.

De agenda werd als volgt meegedeeld:

  1. Kennisneming verslagen van Intergem van de Raad van Bestuur en van de commissaris over het boekjaar 2022.

  2. Goedkeuring van de jaarrekening van Intergem afgesloten op 31 december 2022 (balans, re-sultatenrekening, winstverdeling, boekhoudkundige besluiten en waarderingsregels).

  3. Vaststelling uitkeringen overeenkomstig art. 6:114 en volgend WVV

  4. Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders, de leden van de regionale bestuursco-mités en de commissaris van Intergem met betrekking tot het boekjaar 2022.

  5. Desgevallend aanvaarding uitbreiding activiteiten gemeenten voor (neven)activiteiten.

  6. Statutaire benoemingen.

  7. Statutaire mededelingen.

Conform artikel 432 alinea 3 van het Decreet Lokaal Bestuur en artikel 24 van de statuten van Intergem dient de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger(s) herhaald te worden voor elke algemene vergadering.

Tijdens de gemeenteraadszitting van 29 januari 2019 werd Roger Heirwegh aangeduid als effectieve vertegenwoordiger en Jeroen Verhulst als plaatsvervangende vertegenwoordiger namens onze gemeente voor de algemene vergaderingen van Intergem.

Aangezien een schriftelijke algemene vergadering slechts rechtsgeldig is indien van alle gemeenten een gemeenteraadsbeslissing ontvangen wordt, vraagt Intergem om het gemeenteraadsbesluit zo snel mogelijk en uiterlijk op 15 juni 2022 uitsluitend per e-mail te bezorgen, t.a.v. het secretariaat Intergem/Fluvius, op het e-mailadres vennootschapssecretariaat@fluvius.be.


Gelet op het feit dat de gemeente Beveren voor één of meerdere activiteiten aangesloten is bij de opdrachthoudende vereniging Intergem;
Gelet op het feit dat de gemeente Beveren per aangetekend schrijven van 31 maart 2023 werd opgeroepen om deel te nemen aan de Algemene Vergadering tevens jaarvergadering van Intergem die op 22 juni 2023 plaatsheeft in de Montil, Moortelstraat 8 te 1790 Affligem.
Gelet op het feit dat een dossier met documentatiestukken aan de gemeente Beveren per brief van 31 maart 2023 overgemaakt werd;
Gelet op het artikel 432, alinea 3 van het decreet over het lokaal bestuur, waarbij bepaald wordt dat de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger dient te worden herhaald voor elke Algemene Vergadering;

Juridische grond

Decreet houdende de Intergemeentelijke Samenwerking
Statuten Intergem

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

volgende agenda voor de Algemene Vergadering tevens jaarvergadering van de opdrachthoudende vereniging Intergem d.d. 22 juni 2023 goed te keuren.

  1. Kennisneming verslagen van Intergem van de Raad van Bestuur en van de commissaris over het boekjaar 2022.

  2. Goedkeuring van de jaarrekening van Intergem afgesloten op 31 december 2022 (balans, re-sultatenrekening, winstverdeling, boekhoudkundige besluiten en waarderingsregels).

  3. Vaststelling uitkeringen overeenkomstig art. 6:114 en volgend WVV

  4. Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders, de leden van de regionale bestuursco-mités en de commissaris van Intergem met betrekking tot het boekjaar 2022.

  5. Desgevallend aanvaarding uitbreiding activiteiten gemeenten voor (neven)activiteiten.

  6. Statutaire benoemingen.

  7. Statutaire mededelingen.

Artikel 2

dat de vertegenwoordiger van de gemeente Beveren die zal deelnemen aan de (fysieke of digitale) Algemene Vergadering tevens jaarvergadering van de opdrachthoudende vereniging Intergem op 22 juni 2023 (of iedere andere datum waarop deze uitgesteld of verdaagd zou worden), op te dragen zijn/haar stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad van heden inzake voormeld artikel 1 van onderhavige beslissing.

Artikel 3

het mandaat van de heer Roger Heirwegh, gemeenteraadslid, als vertegenwoordiger op de algemene vergadering  en tevens jaarvergadering van 22 juni 2023 te laten vaststellen door de gemeenteraad.

Artikel 4

het mandaat van de heer Jeroen Verhulst, gemeenteraadslid, als plaatsvervangend vertegenwoordiger op de algemene vergadering en tevens jaarvergadering van 22 juni 2023  te laten vaststellen door de gemeenteraad.