Terug
Gepubliceerd op 22/05/2023

2023_GR_00162 - Digisprong Gemeentelijk Technisch Instituut Beveren - Goedkeuring

Gemeenteraad
di 30/05/2023 - 19:30 Raadzaal gemeentehuis
2023_GR_00162 - Digisprong Gemeentelijk Technisch Instituut Beveren - Goedkeuring 2023_GR_00162 - Digisprong Gemeentelijk Technisch Instituut Beveren - Goedkeuring

Motivering

Inhoudelijke toelichting

In het kader van de Digisprong zijn aan het Gemeentelijk Technisch Instituut Beveren financiële werkingsmiddelen door de Vlaamse Overheid (AGODI) ter beschikking gesteld. Deze financiële middelen werden in 2 schijven gestort op rekening van de gemeente Beveren. 


Schijf 1: 

Er werd een bedrag uitgekeerd van 267 240 EUR.

Hiervan werd reeds 104 217,56 EUR besteed voor de aankoop van Chromebooks voor de 1ste graad.

Er blijft dus nog 163 022,44 EUR over. Deze tegoeden wil het Gemeentelijk Technisch Instituut aanwenden voor het huren van laptops voor de leerlingen van het 5de en 6de jaar. 

De verwachte totale kost voor het huren van 340 laptops (5de & 6de jaar) gedurende 4 jaar bedraagt: 220 000 EUR inclusief btw.


Schijf 2:

Er werd een bedrag uitgekeerd van 198 390 EUR.

De leerlingen die in het 3de en 4de leerjaar zitten, starten in het laptop-project: "Bring Your Own Device". De leerlingen kopen of huren zelf een laptop. GTI Beveren zal een korting geven op de schoolfactuur wat juridisch mag volgens de omzendbrief van Digisprong.

De geraamde korting op basis van het huidige aantal leerlingen voor de komende 4 jaar wordt geraamd op 140 590 EUR.

Het resterende bedrag van de volledige subsidie (schijf 1 + 2) bedraagt: 361 412,44 EUR.
De vermoedelijke uitgave voor het huren van laptops (5de & 6de jaar) + de totale korting op de schoolfactuur bedraagt: 360 590 EUR.

De dienst ICT geeft een gunstig advies wat de aankoop en huur betreft van de laptops.

De dienst Overheidsopdrachten en juridische zaken geeft een gunstig advies wat de wetgeving overheidsopdrachten betreft (aankoop/huur via aankoopcentrale DOKO en de minicompetitie werd uitgevoerd).

De dienst Onderwijs geeft een gunstig advies inzake de regelgeving rond de subsidiering (aankoop/huur/leasing is mogelijk en dit via een korting op de schoolfactuur (conform de omzendbrief van Digisprong).

De dienst Financiën gaat akkoord om de subsidie te storten op de schoolrekening van het Gemeentelijk Technisch Instituut.

Juridische grond

het college van burgemeester en schepenen bevoegd is voor de vaststelling van de plaatsingsprocedure en de voorwaarden van overheidsopdrachten als het gaat om een opdracht van dagelijks bestuur.

Het besluit van de gemeenteraad van 30 april 2019 houdende vaststelling van de opdrachten voor werken, leveringen en diensten die kunnen beschouwd worden als opdrachten van dagelijks bestuur.

De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en latere wijzigingen.

Het Bestuursdecreet van 7 december 2018.

Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikelen 326 tot en met 341 betreffende het bestuurlijk toezicht.

De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, en latere wijzigingen.

De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, meer bepaald artikelen 2, 6° en 47 §2 die de aanbestedende overheden vrijstelt van de verplichting om zelf een plaatsingsprocedure te organiseren wanneer ze een beroep doen op een aankoopcentrale en artikel 43.

Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen.

Het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, en latere wijzigingen.

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

het voorstel van het Gemeentelijk Technisch Instituut betreffende de aanwending van de middelen Digisprong voor het huren van laptops goed te keuren.

Artikel 2

de lastvoorwaarden vast te stellen en de raming goed te keuren voor de som van 360 590 EUR inclusief btw op 4 jaar.

Artikel 3

als gunningswijze de open procedure met Europese bekendmaking (georganiseerd door DOKO) en als plaatsingsprocedure de aankoopcentrale te kiezen.