Terug
Gepubliceerd op 22/05/2023

2023_GR_00154 - Overeenkomst betreffende boscompensatie in het kader van Bieshoekbos - Goedkeuring

Gemeenteraad
di 30/05/2023 - 19:30 Raadzaal gemeentehuis
2023_GR_00154 - Overeenkomst betreffende boscompensatie in het kader van Bieshoekbos - Goedkeuring 2023_GR_00154 - Overeenkomst betreffende boscompensatie in het kader van Bieshoekbos - Goedkeuring

Motivering

Inhoudelijke toelichting

De Maatschappij Linkerscheldeoever (MLSO) gaat een omgevingsvergunning aanvragen voor hun project Bieshoekbos in Zwijndrecht. Hiervoor dienen zij eveneens een boscompensatiedossier in te dienen waarvoor de MLSO samenwerkt met de Vlaamse Landmaatschappij (VLM).

Gelet op het beperkt aanbod aan beschikbare, bebosbare percelen in de nabije omgeving van de Waaslandhaven voorziet de MLSO ter compensatie voor de terbeschikkingstelling van de nodige gronden, de beplanting en het latere bosbeheer aan lokale gemeentebesturen een substantieel hogere vergoeding dan Agentschap Natuur en Bos.

In akte van 29 november 2022 verwierf de gemeente 56 417 m² grond binnen het parkgebied Cortewalle voor de uitbreiding van dit parkgebied.

De realisatie van dit parkgebied kan gekoppeld worden aan het boscompensatiedossier van de MLSO.

In overleg met de groendienst werd hiervoor een inplantingsplan opgemaakt met de nodige boomsoorten en plantverband.
Rekening houdend met de toekomstige waterbuffering (in het kader van nog te realiseren projecten) en de nodige wandelpaden kan een oppervlakte van 50 754 m² aangewend worden voor de bebossing. De vergoeding voor deze bebossing zal de MLSO aan de gemeente betalen binnen de 2 maanden na het verkrijgen van de omgevingsvergunning tot ontbossen. Indien de MLSO geen vergunning verkrijgt voor het project Bieshoekbos komt de overeenkomst te vervallen. Het ontwerp van overeenkomst wordt nu ter goedkeuring voorgelegd.

Na het verkrijgen door de MLSO van de omgevingsvergunning voor hun project Bieshoekbos hebben we 2 jaar tijd om de zone in het parkgebied 'Cortewalle' te bebossen.

Juridische grond

Decreet Lokaal Bestuur, meer in het bijzonder art. 40§1 (volheid van bevoegdheid).

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

het ontwerp van overeenkomst betreffende de boscompensatie binnen het parkgebied 'Cortewalle' in het kader van het project Bieshoekbos van de Maatschappij Linkerscheldeoever goed te keuren.