Terug
Gepubliceerd op 22/05/2023

2023_GR_00166 - Principiële vaststelling van de nieuwe straatnaam "Ligusterhof" te Beveren - Goedkeuring

Gemeenteraad
di 30/05/2023 - 19:30 Raadzaal gemeentehuis
2023_GR_00166 - Principiële vaststelling van de nieuwe straatnaam "Ligusterhof" te Beveren - Goedkeuring 2023_GR_00166 - Principiële vaststelling van de nieuwe straatnaam "Ligusterhof" te Beveren - Goedkeuring

Motivering

Inhoudelijke toelichting

OMV_2021115147-CF

Aanvrager: NV DANNEELS DEVELOPMENT, Sint-Baafskerkstraat 1, 8200 Brugge
Plaats van de aanvraag: binnengebied Zonnebloemstraat – Annemonenstraat – Bremstraat – Leurshoek, 9120 Beveren, kadastraal gekend als Beveren, afdeling 1, sectie B, nummers 538H, 539F, 561G en 563K
Onderwerp: een nieuwe verkaveling met aanleg van nieuwe wegenis ten behoeve van de ontsluiting van de bouwkavels. Het plan gaat uit van een woonbuurt met twee autovrije woonhoven, veel groen en een beperkt aandeel verharding.

Het project wordt voorzien rond 2 hoven. Het ene hof ligt in het verlengde van de Zonnebloemstraat, waarvan de huisnummering wordt doorgetrokken. Het andere nieuwe hof wordt aangelegd tussen de woningen Bremstraat 59 en 73.
Tussen deze twee woonhoven is geen koppeling voorzien voor motorisch verkeer waardoor er geen mogelijkheid is dat doorgaand verkeer zich door de site zal bewegen (fietsers en voetgangers zijn wel overal toegestaan). 

Om die reden werd aan de Cultuurraad advies gevraagd voor een nieuwe straatnaam voor het hof langsheen de Bremstraat.
Ofschoon een toponiem de voorrang moet krijgen, is het bestuur van de Gemeentelijke Cultuurraad van oordeel dat we dit in onderhavig geval (volgens kadasterplan "Aendorp") naast ons neer kunnen leggen gezien alle straten in de betrokken wijk namen dragen van bloemen en/of struiken. Gezien dit laatste is het bestuur van de Gemeentelijke Cultuurraad van oordeel dat ook aan deze nieuwe straat een bloem- of struiknaam moet worden gegeven.
De Cultuurraad stelt dan ook voor een keuze te maken uit een van volgende namen (vermeld in alfabetische volgorde): 

  1. Goudsbloemstraat of -hof
  2. Korenbloemstraat
  3. Ligusterhof 
  4. Rozenstraat 

Het college van burgemeester en schepenen heeft in zitting van 20.03.2023 beslist om voorstel 3 van de cultuurraad te volgen en de straatnaam “Ligusterhof” voor te leggen aan de gemeenteraad.

Mits akkoord van de raad wordt de straatnaam “Ligusterhof” principieel vastgesteld en aan de verdere procedure onderworpen. 

Juridische grond

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur;
Gelet op de regelgeving inzake straatnaamgeving; 

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

de straatnaam "Ligusterhof" principieel vast te stellen (voor het project dat zich situeert in de omgeving Bremstraat-Zonnebloemstraat-Leurshoek te Beveren en dat zal ontsluiten tussen Bremstraat 59 en 73) en aan de verdere procedure te onderwerpen.