Terug
Gepubliceerd op 22/05/2023

2023_RMW_00033 - Reglement Tijdelijke Energiepremie - Goedkeuring

Raad voor Maatschappelijk Welzijn
di 30/05/2023 - 22:00 Raadzaal gemeentehuis
2023_RMW_00033 - Reglement Tijdelijke Energiepremie - Goedkeuring 2023_RMW_00033 - Reglement Tijdelijke Energiepremie - Goedkeuring

Motivering

Inhoudelijke toelichting

De energiecrisis heeft een impact op ieders budget.  Veel inwoners bekijken energiebesparende maatregelen of zoeken extra budget de betaling van hun tussentijdse energiefacturen

en /of afrekeningsfactuur.  Tevens eindigt het sociaal tarief voor gas en elektriciteit  voor mensen met recht op de verhoogde verzekeringstegemoetkoming.

Naast de jaarlijkse subsidies die voorzien worden binnen het  sociaal gas en elektriciteitsfonds van de federale overheid, worden er ook subsidies toegekend voor de versterking van de uitbouw van energiecellen, namelijk:

 • 2022: 14.787,85 EUR
 • 2023: 63.439,89 EUR
 • 2024: 63.439,89 EUR

Met de verkregen subsidies werd enerzijds een projectmedewerker energie aangeworven binnen Sociaal Huis Beveren.  Anderzijds worden de middelen aangewend voor de financiering de tijdelijke energiepremie.

Om de toenemende vragen te kunnen verwerken werd er een reglement  tijdelijke energiepremie voor gezinnen met een laag inkomen uitgewerkt.

1. Voorwaarden

 • het maximaal netto belastbaar gezinsinkomen bedraagt  33 500 EUR, te vermeerderen met 2 772 EUR per kind ten laste;
 • de aanvrager zit  in collectieve schuldbemiddeling, budgetbeheer en/of budgetbegeleiding;
 • maximaal 1 eigendom in bezit hebben, waarvan het niet-geïndexeerd kadastraal inkomen niet hoger is dan 1 385 EUR;
 • maximaal over 2 000 EUR aan spaargelden bezitten, na aftrek van de afrekeningsfactuur van gas en/of elektriciteitsverbruik
 • geen recht op sociaal tarief voor gas en elektriciteit (niet-beschermde klant);
 • een variabel contract voor aardgas of elektriciteit én voor privaat gebruiken.
 • Indien de cliënt bij de jaarafrekening recht heeft op een teruggave zal dit via subrogatie teruggevorderd worden bij de energieleverancier. 

2. Berekeningswijze

Het premiebedrag wordt berekend als volgt: 

het verschil tussen de netto maandelijkse energiefacturen en 10% van het begrensde netto belastbaar gezinsinkomen.

De maximale maandelijkse premie bedraagt:

 • 90 EUR voor elektriciteit 
 • 180 EUR voor gas 

3. Premiebedrag


De tijdelijke energiepremie bedraagt maximaal:

 • 90 euro voor elektriciteit per maand
 • 180 euro voor gas per maand

4. Duurtijd

De tijdelijke premie loopt van 1 juni 2023 en eindigend op 31 december 2024


5.Op te vragen persoonsgegevens/bewijslast

 • Naam en voornaam
 •  Adres
 •  Rijksregisternummer
 •  Telefoonnummer
 •  E-mail
 •  Naam energieleverancier
 • de meest recente factuur van de energieleverancier
 • een recent rekeninguittreksel van de zicht- en spaarrekening

(inkomsten en onroerende voorheffing worden automatisch opgevraagd via de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid. De aanvrager tekent hiervoor voor akkoord op het aanvraagformulier)


Juridische grond

Artikel 40 § 3  van het Decreet Lokaal Bestuur 

De Vlaamse Regering voorziet extra middelen voor de versterking van de energiecellen van de OCMW’s. Het gaat om een bedrag van 2 miljoen euro in 2022 en telkens 8,58 miljoen euro in 2023 en 2024.

Besluit

De raad voor maatschappelijk welzijn beslist:

Artikel 1

met ingang van 1 juni 2023 en eindigend op 31 december 2024 een tijdelijke energiepremie uit te keren.

Artikel 2

Het premiebedrag wordt berekend als volgt: 

het verschil tussen de netto maandelijkse energiefacturen en 10% van het begrensde netto belastbaar gezinsinkomen.

Artikel 3

om het bedrag van de tijdelijke energiepremie te beperken tot:

 • 90 EUR voor elektriciteit per maand 
 • 180 EUR voor gas per maand

Artikel 4

om akkoord te gaan om volgende criteria voor individuele steunaanvragen voor de  tijdelijke energiepremie  goed te keuren: 

 • De aanvrager beschikt over een maximaal netto belastbaar gezinsinkomen van 33.500 EUR  te vermeerderen met 2.772 EUR per kind ten laste. 
 • De aanvrager bezit maximaal  1 eigendom, waarvan het niet-geïndexeerd kadastraal inkomen niet hoger is dan 1 385 EUR (niet geïndexeerd).
 • De aanvrager beschikt over maximaal  2000 EUR eigen reservemiddelen.  
 • De aanvrager zit  in collectieve schuldbemiddeling, budgetbeheer en/of budgetbegeleiding.
 • De aanvrager dient een variabele contract   voor aardgas of elektriciteit te hebben bij de energieleverancier én is voor privégebruik (niet zelfstandige activiteit); 
 • De tegemoetkoming is enkel voor niet-beschermde afnemers (geen sociaal tarief); 
 • Indien de cliënt bij de jaarafrekening recht heeft op een teruggave zal dit via subrogatie teruggevorderd worden bij de energieleverancier. 

Artikel 5

om de uitbetaling van de premie uit te voeren per kwartaal

Artikel 6

dit besluit bekend te maken conform de bepalingen van artikelen 286, §1, 1° en 287 van het Decreet Lokaal bestuur.

Artikel 7

conform artikel 330 van het Decreet Lokaal Bestuur, de toezichthoudende overheid op de hoogte te brengen van de bekendmaking van dit besluit

Artikel 8

in afwijking van art. 288, 1ste lid van het Decreet Lokaal Bestuur treedt dit reglement in werking op 1 juni 2023.