Terug
Gepubliceerd op 19/02/2021

2021_GR_00074 - Ten verzoeke van sp.a: vernieuwende projecten van Huizen van het Kind - Advies

Gemeenteraad
di 23/02/2021 - 19:30 schouwburgzaal Ter Vesten
Datum beslissing:
2021_GR_00074 - Ten verzoeke van sp.a: vernieuwende projecten van Huizen van het Kind - Advies 2021_GR_00074 - Ten verzoeke van sp.a: vernieuwende projecten van Huizen van het Kind - Advies

Motivering

Inhoudelijke toelichting

De Vlaamse Regering wil de volgende jaren werk maken van een lokaal geïntegreerd gezinsbeleid. Men wil de Huizen van het Kind, als ontmoetingsplek voor gezinnen met kinderen, kinderen en aanstaande ouders, hierin volop als belangrijke partner betrekken. Gedurende drie jaar zal Minister Beke één miljoen euro per jaar investeren in vernieuwende projecten van Huizen van het Kind in samenwerking met partners uit verschillende beleidsdomeinen. De oproep zal tegemoetkomen aan 24 vernieuwende projecten (in 24 Huizen van het Kind) verspreid over heel Vlaanderen.

 In de begeleidende brief die bij de projectoproep steekt worden enkele voorbeelden van mogelijke projecten gegeven die HvhK kunnen uitwerken: Het gaat bijvoorbeeld om trajecten inburgering, kinderopvang en opvoedingsondersteuning voor laaggeletterde ouders met jonge kinderen. Of om projecten waarin kansarme ouders worden begeleid in de zoektocht naar werk en waar er tegelijk wordt voorzien in kinderopvang. Of om huizen van het Kind die een voortrekkersrol opnemen in geïntegreerde dienstverlening op het vlak van opvoeden, leren en zorg voor gezinnen met (jonge) kinderen in het kader van de ‘doorgaande lijn’ opvang en onderwijs. Het betreft dus projecten met doelstellingen op het vlak van preventieve gezinsondersteuning in combinatie met minsten één van de volgende doelstellingen: integratie en inburgering, opvang en onderwijs, tewerkstelling en opleiding én armoedebestrijding.

 Ook Beveren beschikt over een ‘Huis van het Kind’ waar gezinnen met kinderen, kinderen en aanstaande ouders terecht kunnen voor ondersteuning op het vlak van preventieve gezondheidszorg, spel en ontmoeting, gezinsondersteuning, enz. Zoals ook in het bestuursakkoord wordt omschreven: “Het Huis van het Kind is dé lokale informatie- en ondersteuningsplaats voor ouders.” Het gemeentebestuur wil het Huis van het Kind deze legislatuur zelfs verder uitbouwen en centraal stellen in de opvoedingsondersteuning, maar evengoed in de bestrijding van kinderarmoede te Beveren, die nog steeds op een verontrustend hoog niveau ligt (12,44%).

 Enkel Huizen van het Kind met een gemeente in het werkingsgebied die voldoet aan 5 of 4 specifieke criteria (kansarmoede, sociale toeslag groeipakket en studietoelage, werkzaamheidsgraad, verhoogde tegemoetkoming en doelgebied agentschap integratie en inburgering) komen in aanmerking voor de projectoproep. De gemeente Beveren, en dus bij uitbreiding het Huis van het Kind Beveren, komt alvast in aanmerking voor de projectoproep.

 Voor sp.a Beveren is het dan ook cruciaal dat er gehoor wordt gegeven aan de projectoproep om op z’n minst kans te maken op extra subsidie vanuit de Vlaamse Regering. Bij het uitwerken van de vernieuwende projecten lijkt het ons vooral belangrijk om te focussen op de combinatiedoelstelling armoedebestrijding. De kansarmoede-index van Kind en Gezin geeft namelijk weer dat 12,44% van de jonge kinderen in Beveren in kansarmoede leven. Zo kan er bijvoorbeeld ingezet worden op het tijdig detecteren van kwetsbare gezinnen, proactieve rechtenverkenning of stimuleren van volwaardige participatie aan basisvoorzieningen.

 Sp.a Beveren vindt dat het bestuur een regierol te spelen heeft op het vlak van lokaal geïntegreerd gezinsbeleid. Het lokaal bestuur heeft dan ook de verantwoordelijkheid om als actor of als verplichte netwerkpartner werk te maken van een succesvol vernieuwend project. Daarnaast staat nog in de vooraankondiging: “De dienstverlening sluit zo veel mogelijk aan bij en is in elk geval niet in strijd met de meerjarenplanning van het lokaal bestuur”, daarmee bestaat er ontegensprekelijk een link met het lokale bestuur. Sp.a Beveren vindt, om te besluiten, dat het bestuur veel te winnen heeft bij het uitwerken van een succesvol vernieuwend project samen met het Huis van het Kind.

 Heeft het Huis van het Kind Beveren en/of het gemeentebestuur de begeleidende brief  en de vooraankondiging voor de oproep van het agentschap Opgroeien ontvangen?

 Zal het bestuur (als verplichte netwerkpartner of als actor) in samenwerking met het Huis van het Kind werk maken van een aanvraagdossier voor de uitbouw van een vernieuwend project gezinsondersteuning te Beveren?

 Is er al contact geweest tussen het Huis van het Kind en het gemeentebestuur om samen te werken aan de uitbouw van een vernieuwend project?

 Zal het gemeentebestuur (als verplichte netwerkpartner of als actor) dan kiezen voor een vernieuwend project dat de strijd aanbindt met de hoge kinderarmoede te Beveren?

 

 

Juridische grond

huishoudelijk reglement gemeenteraad

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

op verzoek van sp.a volgend punt te behandelen:   vernieuwende projecten van Huizen van het Kind.