Terug
Gepubliceerd op 15/02/2021

2021_GR_00060 - Vaststelling lastvoorwaarden voor het aanstellen van een ontwerper voor de herinrichting van de Oude Baan te Beveren - Goedkeuring

Gemeenteraad
di 23/02/2021 - 19:30 schouwburgzaal Ter Vesten
Datum beslissing:
2021_GR_00060 - Vaststelling lastvoorwaarden voor het aanstellen van een ontwerper voor de herinrichting van de Oude Baan te Beveren - Goedkeuring 2021_GR_00060 - Vaststelling lastvoorwaarden voor het aanstellen van een ontwerper voor de herinrichting van de Oude Baan te Beveren - Goedkeuring

Motivering

Inhoudelijke toelichting

De gemeente Beveren heeft een overeenkomst afgesloten met Infrabel om de spoorwegovergangen op het grondgebied van Beveren te sluiten.  Als de spoorwegovergang van de Zandstraat (OW17) gesloten wordt, moet er een alternatief zijn voor het gemotoriseerd verkeer.
Hier is de keuze gemaakt om het tracé van de gewestweg N485 te verleggen naar de Oude Baan. De Oude Baan is op dit ogenblik een lokale weg type III die omgevormd moet worden naar een lokale weg type I, rekening houdend met het feit dat dit een gewestweg wordt.

Daarnaast moeten er ook voorstellen opgemaakt worden om mogelijk sluipverkeer te weren van de Zandstraat naar de Piet Stautstraat.
Een belangrijk aandachtpunt bij het wegontwerp zijn de historische bunkers, gelegen naast de weg. Deze zijn beschermd.
De focus moet gelegd worden op de optimalisatie van de functie, veiligheid en levensduur van deze rijbaan.

In het kader van de opdracht “Aanstellen van een ontwerper voor de herinrichting van de Oude Baan” werd een bestek met nr. 2021/6416 opgesteld door de dienst Overheidsopdrachten en juridische zaken.

De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 200 000 EUR exclusief btw of 242 000 EUR inclusief btw.

Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking.

Juridische grond

x de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, meer bepaald artikel 41, §1, 1° (het geraamde bedrag excl. btw bereikt de drempel van 214 000,00 EUR niet);

x het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen;

x het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, en latere wijzigingen.


Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

tot aanstellen van een ontwerper voor de herinrichting van de Oude Baan.

Artikel 2

de lastvoorwaarden vast te stellen en de raming goed te keuren voor de som van 200 000 EUR exclusief btw, of 242 000 EUR inclusief btw.

Artikel 3

als gunningswijze de vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking te kiezen.