Terug
Gepubliceerd op 15/02/2021

2021_GR_00055 - Voorlopige vaststelling RUP Stoop Projects te Beveren - Goedkeuring

Gemeenteraad
di 23/02/2021 - 19:30 schouwburgzaal Ter Vesten
Datum beslissing:
2021_GR_00055 - Voorlopige vaststelling RUP Stoop Projects te Beveren - Goedkeuring 2021_GR_00055 - Voorlopige vaststelling RUP Stoop Projects te Beveren - Goedkeuring

Motivering

Inhoudelijke toelichting

Het RUP werd geschorst bij Ministerieel Besluit van 17 november 2020 én bij besluit van de Deputatie van 19 november 2020.

De minister weerlegt in het schorsingsbesluit de vierledige bijkomende argumentatie door de gemeenteraad en besluit als volgt:

“De wijzigingen aan het plan komen niet tegemoet aan de eerder gemaakte schorsingsbesluiten van 5 augustus 2020 en 13 augustus 2020. De voorgestelde aanpassingen hebben enkel betrekking op de waterloop en de situatie nadat de huidige bedrijfsvoering wordt stopgezet. Zowel de deputatie als de minister wezen op fundamentele problemen met de huidige bedrijfsvoering, zowel naar aard van de activiteiten als naar omvang en dit in relatie tot de geldende beleidskaders uit het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen, het provinciaal ruimtelijk structuurplan Oost-Vlaanderen en het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Beveren. De beslissing van de gemeenteraad van Beveren van 29 september 2020 moet om bovenstaande redenen opnieuw worden geschorst.”

De deputatie schorst het gemeenteraadsbesluit omdat:

“De wezenlijke uitbreiding van de site Stoop Projects in oostelijke richting duidelijk vragen oproept naar de principes van zuinig ruimtegebruik (bijkomend 1,8 ha ten opzichte van het BPA Metalen van Houts 0,4 ha) en de intentie om nieuwe bedrijvigheid te Beveren lokaal te houden, ook binnen het stedelijk gebied Beveren, zoals gesteld op vraag van de gemeente in het kader van het afbakeningsproces kleinstedelijk gebied Beveren.”

Het college heeft in zitting van 30 december 2020 beslist de gemeenteraad niet te verzoeken tot een vierde definitieve vaststelling volgens de bedrijfsbehoeften op lange termijn. In zitting van 14 december 2020 besliste het college dat de enige oplossing erin bestaat het bedrijf op de locatie te bestendigen op basis van de korte termijnbehoeften. Hiervoor zal wellicht geen schorsing meer optreden. Nadat het planproces van de afbakening van het stedelijk gebied afgerond is, kan via een nieuwe aanvraag planologisch attest of via een nieuw RUP de uitbreiding op lange termijn aangevraagd worden.

Uiteindelijk is een vierde definitieve vaststelling volgens de korte termijnbehoeften - inmiddels verworven via vergunningen - noodzakelijk om het bedrijf in de mogelijkheid te stellen alsnog vergunningen te verkrijgen in de zone van de korte termijnbehoeften (volgens het sinds 6 augustus 2019 vervallen planologisch attest). Zonder nieuwe vaststelling zouden de zones buiten BPA Metalen Van Houts immers in landbouwgebied blijven liggen. Het aanvragen van een nieuw planologisch attest is op dit moment niet redelijk gezien een definitieve vaststelling van de korte termijn behoeften mogelijk is zonder schorsing door de minister en/of de deputatie.

Als oostelijke grens opteerde het college voor een 10 meter brede buffer in oostelijke richting, gezien vanaf de bovenzijde van het talud van de afgeschafte waterloop nr. 68. Ter hoogte van het gebouw wordt de buffer versmald om een strook van 5 meter te vrijwaren voor de aanleg van een brandweg die ter zelfder tijd dienst doet als bedrijfuitbatingsdoorgang. Dit voorstel werd door de ambtenaren van Dep Omgeving en provincie in de planteamvergadering van 8 januari 2021 aanvaard omdat het tegemoet komt aan de schorsingsbezwaren van de minister en de deputatie.

Een nieuw advies bij Team MER (plan-MER-screening) en Team Veiligheid (RVR veiligheidsrapport Seveso) werd per e-mail verkregen resp. gegenereerd. De resultaten van de eerste voorlopige vaststelling zijn bevestigd, wat logisch is gezien de vast te stellen bedrijfsoppervlakte met ongeveer 1 ha wordt verkleind.

Het VLAREM werd nagetrokken waarbij een minimale buffer van 5 meter noodzakelijk is. Bij uittekening blijkt dat de buffer op het smalste punt zelfs 7 meter is.

Daarnaast werden de eerdere vaststellingen op basis van de contour van de landmeetkundig opmeting van Irtas in plaats van op de kadastrale ernstig foute intekening van het GRB in vraag gesteld. Enerzijds is er het eerder ingenomen praktisch standpunt, dit op basis van een eerder ongunstig advies van Infrabel. Anderzijds is er het juridisch standpunt van Dep OMG dat stelt dat het volledige (in GRB foute weergegeven) perceel 761y moet worden herbestemd gezien dit volgens het kadaster eigendom is van Stoop Invest.

De intekening op basis van het foute GRB leidt tot een irreële vergroting van het perceel 761y aan de noord- de westzijde én creëert dat bovendien nieuwe juridische problemen die ondervangen worden in de toelichtingsnota, stedenbouwkundige voorschriften en grafisch plan in afwachting van een correctie van het GRB. Hierdoor kan het principe van een V/T-index niet aangehouden worden. Het leidt tot de creatie van (een naar werkelijkheid overbodig) art. 3 zone voor toegangsweg. Het studiebureau heeft het ontwerp RUP Stoop Projects op bovenstaand aangegeven wijze aangepast.

Volgens ingewonnen inlichtingen blijkt een snelle rechtzetting van het GRB in relatie tot de proceduretermijn van het RUP niet mogelijk. Deze rechtzetting zal waarschijnlijk worden terug gebracht tot de landmeetkundige opmeting van Irtas door beëdigd landmeter-expert Johan Koppen, nog slechts tegensprekelijk te maken, zoals vastgesteld in het eerder geschorste RUP. Deze juridische benadering vanuit het Dep OMV zal bij het nieuw te voeren openbaar onderzoek aanleiding geven tot misverstanden en verwarring.

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om het ontwerp RUP Stoop Projects bestaande uit een aangepaste toelichtingsnota, een plan met weergave van de bestaande en de juridische toestand, een aangepast grafisch plan met aangepaste stedenbouwkundige voorschriften en een grafisch register van planbaten en - schade (opnieuw) voorlopig vast te stellen.

Juridische grond

Gelet op het decreet lokaal bestuur;

Gelet op de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, inzonderheid Afdeling 4, Gemeentelijke Ruimtelijke Uitvoeringsplannen, art. 2.2.18 t.e.m. 2.2.25, van toepassing binnen oude procedure RUP, inzonderheid art. 2.2.23 (historische versie 01/05/2017 t.e.m. 29-12-2017);

Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 11 mei 2001 tot aanwijzing van de instellingen en administraties die adviseren over de voorontwerpen van ruimtelijke itvoeringsplannen zoals gewijzigd bij het Besluit van de Vlaamse Regering van 12 juli 2013;

Gelet op het decreet houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid (afk. DABM) van 5 april 1995 en wijzigingen, kortweg het MER-decreet genoemd;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 12 oktober 2007 betreffende de milieueffectrapportage over plannen en programma’s;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 23 september 1997 houdende de definitieve vaststelling van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen, bekrachtigd bij decreet van 17 december 1997 wat de bindende bepalingen betreft;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 12 december 2003 houdende de definitieve vaststelling van een eerste herziening van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen, bekrachtigd bij decreet van 19 maart 2004 wat de bindende bepalingen betreft;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 17 december 2010 houdende de definitieve vaststelling van een tweede herziening van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen, bekrachtigd bij decreet van 25 februari 2011 wat de bindende bepalingen betreft;

Gelet op de goedkeuring van de strategische visie van het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (afk: BRV) door de Vlaamse Regering op 20 juli 2018;

Gelet op het definitieve vaststelling van het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan door de provincieraad op 10 december 2003, goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 18 februari 2004 (BS 10 maart 2004);

Gelet op een eerste partiële herziening van het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan met een beleidskader voor windturbines, vastgelegd bij ministerieel besluit van 25 augustus 2009;

Gelet op een tweede partiële herziening van het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan met accenten op wonen en bedrijvigheid, vastgelegd bij ministerieel besluit van 18 juli 2012;

Gelet op de kern- en conceptnota 'Maak Ruimte voor Oost-Vlaanderen 20-50”, resp. goedgekeurd door de provincieraad op 14 december 2016 en 21 juni 2017;

 Gelet op het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan (Deputatie 28 september 2006), inzonderheid de ontwikkelingsperspectieven voor zonevreemde bedrijven (pag. 54) van het richtinggevend gedeelte;

Gelet op het definitief gewestplan ‘Sint-Niklaas-Lokeren’ (K.B. 7 november 1978) volgens hetwelk de site deels begrepen is in een woongebied, deels in agrarisch gebied;

Gelet op het voorwaardelijke gunstig advies van de gemeentelijke commissie van advies voor de ruimtelijke ordening van 29 oktober 2019;

Gelet op het decreet integraal waterbeleid van 18 juli 2003 en latere wijzigingen, inzonderheid art. 8, §§1 en 2;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 (en latere wijzigingen) tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets, inzonderheid art. 2 en 4;

Gelet op de bij besluit van de Vlaamse regering van 20 juli 2006 (en latere wijzigingen) tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets in bijlage 1 opgenomen kaarten;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 11 mei 2001 (en latere wijzigingen) tot aanwijzing van de instellingen en administraties die adviseren over voorontwerpen van ruimtelijke uitvoeringsplannen;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 11 april 2008 tot vaststelling van de nadere regels m.b.t. de vorm en inhoud van ruimtelijke uitvoeringsplannen;

Gelet op het verslag van de plenaire vergadering van 30 november 2018;

Gelet op de voorlopige vaststelling van het RUP Stoop Projects door de gemeenteraad op 25 juni 2019;

Gelet op het advies van het departement Omgeving van 22 augustus 2019;

Gelet op het advies van de deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen van 19 september 2019;

Gelet op het advies van Infrabel van 5 september 2019;

Gelet op het voorwaardelijke gunstig advies van de gemeentelijke commissie van advies voor de ruimtelijke ordening van 25 november 2019;

Gelet op de definitieve vaststelling van het RUP Stoop Projects door de gemeenteraad op 3 maart 2020;

Gelet op het ministerieel besluit van 20 mei 2020 houdende de schorsing van het RUP Stoop Projects;

Gelet op de definitieve vaststelling van het RUP Stoop Projects door de gemeenteraad op 30 juni 2020;

Gelet op het ministerieel besluit van 05 augustus 2020 houdende de schorsing van het RUP Stoop Projects;

Gelet op het besluit van de deputatie van 13 augustus 2020 houdende de schorsing van het RUP Stoop Projects;

Gelet op de definitieve vaststelling van het RUP Stoop Projects door de gemeenteraad op 29 september 2020;

Gelet op het ministerieel besluit van 17 november 2020 houdende de schorsing van het RUP Stoop Projects;

Gelet op het besluit van de deputatie van 19 november 2020 houdende de schorsing van het RUP Stoop Projects;

Conform art. 27 van het DLB verlaat raadslid Van Laere de zitting bij de bespreking van dit punt.

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

kennis te nemen van het ministerieel schorsingsbesluit dd. 17 november 2020 en het schorsingsbesluit van de Deputatie dd. 19 november 2020 voor het RUP Stoop Projects.

Artikel 2

de argumentatie voor de nieuwe (tweede) voorlopige vaststelling van het RUP Stoop Projects - dit volgens de zonering van de korte termijn behoeften volgens het vervallen planologisch attest - als zonevreemd bedrijf, met een oostelijke buffer van 10 meter - ter hoogte van het gebouw versmald in functie van de aanleg van een brandweg maar breder dan de minimum breedte volgens VLAREM - en gelegen aan de oostzijde van de afgeschafte waterloop nr. 68, goed te keuren.

Artikel 3

het RUP Stoop Projects, bestaande uit een aangepaste toelichtingsnota, een plan van de bestaande en juridische toestand, een aangepast grafisch plan, een grafisch register m.b.t. planbaten & -schade én bijhorende aangepaste stedenbouwkundige voorschriften een tweede keer voorlopige vast te stellen in oude procedure zonder bijkomende voorwaarden.