Terug
Gepubliceerd op 15/02/2021

2021_GR_00058 - Aankoop van een lichte vrachtwagen voor de dienst Feestelijkheden en overlaten huidig voertuig - Goedkeuring

Gemeenteraad
di 23/02/2021 - 19:30 schouwburgzaal Ter Vesten
Datum beslissing: di 23/02/2021 - 20:20
2021_GR_00058 - Aankoop van een lichte vrachtwagen voor de dienst Feestelijkheden en overlaten huidig voertuig - Goedkeuring 2021_GR_00058 - Aankoop van een lichte vrachtwagen voor de dienst Feestelijkheden en overlaten huidig voertuig - Goedkeuring

Motivering

Inhoudelijke toelichting

De dienst Feestlijkheden wenst een nieuwe lichte vrachtwagen aan te kopen en het huidige voertuig over te laten.

De huidige vrachtwagen ( EEI-105) bereikt dit jaar de leeftijd van 20 jaar. De voorbije jaren zijn hier veel zware kosten aan gebeurd.
Dit voertuig heeft ook de emissienorm euro 3, waardoor dit voertuig niet meer in een lage emissiezone mag.

In het kader van deze opdracht werd er een bestek opgesteld door de Technische dienst Wegen.

De uitgave voor het aankopen van een lichte vrachtwagen wordt geraamd op 150 500 EUR exclusief btw of 182 105 EUR inclusief 21% btw.

Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de openbare procedure.

Juridische grond

Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikels 40 en 41, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad.

De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en latere wijzigingen.

Het Bestuursdecreet van 7 december 2018.

Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikels 326 tot en met 341 betreffende het bestuurlijk toezicht.

De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, en latere wijzigingen.

De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, meer bepaald artikel 36.

Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen.

Het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, en latere wijzigingen.

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

principieel tot het aankopen van een lichte vrachtwagen voor de dienst Feestelijkheden + overlaten huidige voertuig.

Artikel 2

de lastvoorwaarden vast te stellen en de raming goed te keuren voor de som van 150 500 EUR exclusief btw, of 182 105 EUR inclusief btw.

Artikel 3

als gunningswijze de openbare procedure te kiezen.