Terug
Gepubliceerd op 15/02/2021

2021_GR_00049 - Aanpassing belastingreglement op de privatisering openbaar domein - Goedkeuring

Gemeenteraad
di 23/02/2021 - 19:30 schouwburgzaal Ter Vesten
Datum beslissing:
2021_GR_00049 - Aanpassing belastingreglement op de privatisering openbaar domein - Goedkeuring 2021_GR_00049 - Aanpassing belastingreglement op de privatisering openbaar domein - Goedkeuring

Motivering

Inhoudelijke toelichting

Na overleg met diverse diensten stelt team Mobiliteit een aanpassing voor van het belastingreglement op privatisering van het openbaar domein. Er worden twee aanpassingen gedaan:

  1. Vrijstelling van belasting voor stellingen die doorloopbaar zijn én voldoende obstakelvrije voetpadbreedte vrijhouden (1,5m breedte, met ondergrens van 1,2m wanneer voetpad niet groter is; 2,2m vrije hoogte)
  2. Administratieve boete van 250 EUR bovenop het verschuldigde belastingbedrag bij onvolledige of ontbreken van aangifte.

Deze aanpassingen kennen hun oorsprong in een overleg met bestuur en politie over niet-vergunde innames en een overleg met Confederatie Bouw.

De mogelijkheid om bovenop het verschuldigde bedrag 250 EUR administratieve boete op te leggen bij onvolledige of gebrek aan aangifte geeft meer hefbomen om overtreders tot actie te dwingen. Tot op vandaag is enkel een verdubbelde belasting mogelijk, wat in vele gevallen maar een 'boete' van enkele tientallen euro's oplevert.  

In voorkomend geval dienen volgens het reglement volgende stappen gevolgd worden:

  • Overtredingen worden vastgesteld bij proces-verbaal (= ambtelijk dossier, hoeft niet door politie opgemaakt te worden). 
  • Vooraleer wordt overgegaan tot de ambtshalve vaststelling ontvangt de belastingplichtige een aangetekend schrijven met vermelding van de motieven om gebruik te maken van deze procedure, evenals van de elementen waarop de aanslag is gebaseerd en de wijze van bepaling van deze elementen en het bedrag van de belasting. 
  • De belastingplichtige beschikt over een termijn van dertig kalenderdagen te rekenen van de derde werkdag die volgt op de verzending van de betekening om zijn opmerkingen schriftelijk voor te dragen. 

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het belastingreglement op privatisering openbaar domein goed te keuren zoals voorgelegd in bijlage.

Juridische grond

belastingreglement van 17/12/2019

W.I.B.

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

het belastingreglement op privatisering openbaar domein goed te keuren zoals voorgesteld in bijlage.