Terug
Gepubliceerd op 15/02/2021

2021_RMW_00005 - Vaststellen lastvoorwaarden en gunningswijze voor het aanstellen van een ontwerper voor de bouw van minimale comfortwoningen te Beveren - Goedkeuring

Raad voor Maatschappelijk Welzijn
di 23/02/2021 - 19:30 schouwburgzaal Ter Vesten
Datum beslissing:
2021_RMW_00005 - Vaststellen lastvoorwaarden en gunningswijze voor het aanstellen van een ontwerper voor de bouw van minimale comfortwoningen te Beveren - Goedkeuring 2021_RMW_00005 - Vaststellen lastvoorwaarden en gunningswijze voor het aanstellen van een ontwerper voor de bouw van minimale comfortwoningen te Beveren - Goedkeuring

Motivering

Inhoudelijke toelichting

In zitting van 24 augustus 2020 besliste het Vast Bureau principieel tot het aanstellen van een ontwerper voor de bouw van basiscomfortwoningen te Beveren.

De bedoeling is om de bestaande noodwoningen (Bijlstraat 16-20) te slopen en een nieuwbouw op te richten op de percelen. De nieuwbouw dient te voorzien in studio’s en appartementen, flexibel invulbaar/aanpasbaar door middel van een modulair systeem. Zo kunnen de units aangepast worden in functie van de noodzaak en grootte van de gezinnen. Op die manier kan het aanbod beter afgestemd worden op de vraag en situatie van de hulpvrager.

Door de Technische Dienst Gebouwen werd een lastenboek opgemaakt voor de aanstelling van een ontwerper.

De ontwerper zal worden aangesteld op basis van een ereloonpercentage.

De uitgave voor de ontwerper wordt geraamd op 160 000 EUR exclusief btw of 193 600 inclusief btw.

Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking.

Juridische grond

Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikel 84, § 3, 6°, waarbij de raad voor maatschappelijk welzijn delegatie van bevoegdheden kan verlenen aan het vast bureau inzake vaststelling van de plaatsingsprocedure en de voorwaarden van overheidsopdrachten als de opdracht nominatief door de raad voor maatschappelijk welzijn aan het vast bureau is toevertrouwd.

Het besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn  houdende delegatie van de bevoegdheid aan het vast bureau.

Het besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn  waarbij deze overheidsopdracht nominatief werd toevertrouwd.

De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, en latere wijzigingen.

De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, meer bepaald artikel 41, §1, 1° (het geraamde bedrag excl. btw bereikt de drempel van 214 000 EUR niet).

Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen.

Het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, en latere wijzigingen.

Besluit

De raad voor maatschappelijk welzijn beslist:

Artikel 1

tot het aanstellen van een ontwerper voor de bouw van minimale comfortwoningen te Beveren.

Artikel 2

de lastvoorwaarden vast te stellen en de raming goed te keuren voor de som van 160 000 EUR exclusief btw of 193 600 EUR inclusief 21% btw.

Artikel 3

als gunningswijze de vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking te kiezen.